Ekonomi

SFV:s ansvar är att vårda, bevara och utveckla de statligt ägda fastigheterna på ett sätt som innebär god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet samtidigt som fastigheternas kultur- och naturmiljövärden bevaras och utvecklas.

I våra finansiella rapporter följer vi upp regleringsbrevets mål för verksamheten och redovisar väsentliga händelser och nyckeltal.

Årsredovisning 2018

I årsredovisningen kan du läsa om SFV:s verksamhet, resultatet av verksamheten, väsentliga händelser och nyckeltal.

Att läsa på datorskärmen: Statens fastighetsverks årsredovisning 2018 interaktiv (PDF-dokument, 10,7 MB)

Att ladda ner: Statens fastighetsverks årsredovisning 2018  (PDF-dokument, 1,5 MB)

Kostnader och intäkter (mnkr) 2018 2017 2016
1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12
Hyror och arrenden 2 473 2 360 2 304
Uppdrag och övriga verksamhetsintäkter 265 385 369
Intäkter av anslag 247 197 191
Drift- och underhållskostnader -880 -842 -880
Uppdrag och övriga kostnader -640 -703 -752
Driftnetto 1 467 1 398 1 232
Avskrivningar -471 -428 -433
Finansnetto -118 -141 -194
Överskott före fastighetsförsäljningar 877 829 605
Netto fastighetsförsäljningar 12 9 119
Årets överskott 889 838 724
Fastigheternas bokförda värde 16 104 13 340 13 289
Investeringar i fastigheter 1 061 1 477 1 149

Tidigare års finansiella rapporter

Årsredovisning 2017 (PDF-dokument, 6,3 MB)

Delårsrapport 2017  (PDF-dokument, 529 kB). Avser perioden 2017-01-01 - 2017-06-30.

Årsredovisning 2016  (PDF-dokument, 2,5 MB)

Årsredovisning 2015  (PDF-dokument, 3 MB)

Årsredovisning 2014  (PDF-dokument, 1,9 MB)

Tertialrapport 2, 2014  (PDF-dokument, 966 kB)

Tertialrapport 1, 2014  (PDF-dokument, 2,4 MB)

Årsredovisning 2013  (PDF-dokument, 1,7 MB)

Tertialrapport 2, 2013 (PDF-dokument)

Tertialrapport 1, 2013 (PDF-dokument)

Årsredovisning 2012  (PDF-dokument, 1,4 MB)