Ekonomi

SFV:s ansvar är att vårda, bevara och utveckla de statligt ägda fastigheterna på ett sätt som innebär god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet samtidigt som fastigheternas kultur- och naturmiljövärden bevaras och utvecklas.

I våra finansiella rapporter följer vi upp regleringsbrevets mål för verksamheten och redovisar väsentliga händelser och nyckeltal.

Information till våra leverantörer med anledning av covid19/Corona

Vi har blivit informerade om att vår leverantör som skannar de fakturor som kommer in till Statens fastighetsverk kan påverkas av covid-19-utbrottet. De arbetar aktivt med att förhindra att sjukskrivningar eller nedstängningar ska påverka produktionen, men har ändå meddelat att det kan ske.

Detta kan även påverka hanteringen av leverantörsfakturor inom SFV. Vi gör vad vi kan för att säkerställa att verksamheten kan fortsätta så opåverkad som möjligt.

Det ni som leverantörer kan göra för att säkra flödet av fakturor från er till oss är att skicka dessa elektroniskt. Anvisningar för hur ni skickar fakturor elektroniskt till oss finns i spalten till höger.

Årsredovisning 2019

I årsredovisningen kan du läsa om SFV:s verksamhet, resultatet av verksamheten, väsentliga händelser och nyckeltal.

Att ladda ner: Statens fastighetsverks årsredovisning 2019  (PDF-dokument, 15,5 MB)

Kostnader och intäkter (mnkr) 2019 2018 2017
1/1-31/12 1/1-31/12 1/1-31/12
Hyror och arrenden 2 560 2 473 2 360
Uppdrag och övriga verksamhetsintäkter 370 265 385
Intäkter av anslag 250 247 197
Drift- och underhållskostnader -926 -880 -842
Uppdrag och övriga kostnader -767 -640 -703
Driftnetto 1 487 1 467 1 398
Avskrivningar -559 -471 -428
Finansnetto -95 -118 -141
Överskott före fastighetsförsäljningar 833 877 829
Netto fastighetsförsäljningar 424 12 9
Årets överskott 1 257 889 838
Fastigheternas bokförda värde 16 104 13 340
Investeringar i fastigheter 1 643 1 061 1 477