Skogar och marker

SFV förvaltar 6,5 miljoner hektar mark, en sjundedel av Sveriges yta. Den största delen är vidsträckta fjäll, myrar och skogar längs fjällkedjan. Vi förvaltar också växtliga ungskogar, Sveriges största sammanhängande ekskog, värdefulla älvsträckor och vattendrag i Norrland, en mängd öar längs den svenska kusten samt historiskt unika jordbruksmarker. Av vårt totala markinnehav är 2,8 miljoner hektar skyddat som nationalpark eller naturreservat.

SFV om skogs- och markförvaltning

”SFV förvaltar statens skogar och marker långsiktigt hållbart samt eftersträvar största möjliga samhällsnytta idag och för framtida generationer.”

Så här gör vi det:

  • SFV tar tillvara på skogens produktionsförmåga och förser samhället med förnybar råvara
  • Skogens förmåga att minska samhällets klimatbelastning tas tillvara genom att CO2-bindning utgör en viktig parameter vid val av skötselstrategi.
  • Genom frivilliga avsättningar, naturvårdande skötsel och detaljhänsyn vid avverkningar kompletterar vi redan befintliga naturreservat på vår mark och i vår omgivning. Därigenom bidrar vi till arbetet med att uppnå det nationella miljömålet Levande skogar och till att förstärka den gröna infrastrukturen.
  • SFV uppfattas som en god samrådspart av rennäringen och andra som nyttjar våra skogar
  • SFV värnar skogens rekreativa värden och skogens forn- och kulturminnen.