Statliga byggnadsminnen

De byggnader, parker eller andra anläggningar i statens ägo som är allra mest värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt har förklarats som statliga byggnadsminnen (SBM) och skyddas av Förordningen (2013:558) om statliga byggnadsminnen m.m.

Det finns cirka 260 statliga byggnadsminnen, allt från fyrar till Vaxholms kastell och Stockholms slott. De varierar i storlek från enstaka byggnader till hela miljöer, till exempel Drottningholm med över 40 byggnader. Genom byggnadsminnesförklaringen ska byggnaderna garanteras ett långsiktigt skydd och ett förstklassigt underhåll. Huvudansvaret för vården ligger hos ett tiotal förvaltande myndigheter, bland annat Statens fastighetsverk, Fortifikationsverket och Sjöfartsverket.

I de flesta SBM bedrivs verksamhet av olika slag. Det är den bästa garantin för god omvårdnad. Men användningen måste alltid ta hänsyn till anläggningens speciella förutsättningar. Vår tillsynsmyndighet, Riksantikvarieämbetet, anger i så kallade skyddsbestämmelser på vilket sätt byggnadsminnena ska vårdas och på vilket vis de inte får förändras.

Förändringar måste genomföras på ett sådant sätt att byggnadsminnets utseende och karaktär inte förstörs. Riksantikvarieämbetet har tillsyn över de statliga byggnadsminnena och ska pröva frågor om tillstånd till ändringar som strider mot skyddsbestämmelserna. För slott och vissa andra byggnader med behov av en särskilt noggrann och kvalificerad omvårdnad utses en slottsarkitekt som rådgivare i förvaltningen.

Kvalificerad förvaltning bygger på kunskap

Vårt uppdrag är att bruka, bevara, förädla och levandegöra våra fastigheter. För att säkerställa att vi på bästa sätt gör detta ska alla våra SBM ha ett vårdprogram. I vårdprogram definieras de kulturhistoriska värdena och anges mål för det framtida bevarandet, allt för att garantera den bästa förvaltningen.