Ledning och organisation

Statens fastighetsverk (SFV) är en central förvaltningsmyndighet under regeringen. SFV:s uppgifter, verksamhet och mål fastställs av regeringen och framgår bland annat av myndighetens instruktion och regleringsbrev (PDF-dokument, 559 kB).

Styrelse och verksledning

Statens fastighetsverk leds av en styrelse. Generaldirektören är myndighetens chef som leder och ansvarar för verksamheten i myndigheten. Generaldirektören och avdelningscheferna utgör myndighetens Verksledning.

Styrelse

Regeringen har utsett följande personer att vara ledamöter i styrelsen för Statens fastighetsverk till och med den 2018-12-31:

  • Ordförande: Sten Olsson, fd statssekreteraren
  • Ann-Charlotte Backlund, stadsantikvarie
  • Johan Davidson, chefsekonom
  • Per-Magnus Nilsson, fd överantikvarie
  • Anette Waara, marknadsområdeschef
  • Ann-Christin Nykvist, fd jordbruksminister och statssekreterare

I styrelsen ingår även generaldirektören och två personalrepresentanter utsedda av de lokala fackliga organisationerna.

Organisation

Förvaltningen

Förvaltningen arbetar operativt med att förvalta och utveckla Statens fastighetsverks fastigheter. Här finns Fastighetsavdelningen och Utvecklingsavdelningen. Inom Fastighetsavdelningen finns 14 fastighetsområden och en förvaltningsstab. Inom Utvecklingsavdelningen finns bland annat projektledning, teknik- och projektutveckling, upphandling och fastighetsrätt.

Verksamhetsstöd

Verksamhetsstöd ansvarar för övergripande verksamhetsstyrning och uppföljning av hela SFV gentemot GD och styrelse samt i förlängningen ESV och regering. Verksamhetsstöd arbetar även med myndighetsfrågor och långsiktiga strategiska frågor på uppdrag av verkets GD och ledning.