• Fotograf: SFV

Ombyggnad i kvarteret Residenset Göteborg

För att tillgodose en bättre tillgänglighet och arbetsmiljö för hyresgästen Länsstyrelsen Västra Götaland, görs nu en större insats i Landstadshus A, kvarteret Residenset i Göteborg. Entrén till Länsstyrelsen behöver vara tillgänglig för alla och därför bygger SFV en helt ny entré samt installerar ny hiss. Även residenset i samma kvarter blir mer tillgänglighetsanpassad i och med att en ny hiss installeras. Renoveringen omfattar ytskikt men också nya stammar och ny ventilation. I samband med den inre renoveringen och ombyggnationen kommer en del av B-husets fasader renoveras och fönster bytas ut.

Projektets omfattning

  • Ny tillgänglig entré till Länsstyrelsen anordnas från S Hamngatan. Ny receptionsdel i anslutning till denna.
  • Större planförändringar är, förutom den nya entrén, att mötesrum samlas kring trapphuset och att ett nytt stort mötesrum tillskapas genom sammanslagning av rum vån 1 tr. Nya kopieringsrum, tysta rum mm tillskapas.
  • I Landstatshus A byggs en ny hiss i huvudtrapphuset. Hissen når alla halvplan.
  • Nya ytskikt och förbättrad akustik.
  • Ny el- och teleinstallation kommer att installeras i större delen av de lokaler som omfattas av projektet.
  • Nytt ventilationsaggreggat och därmet nytt ventilationssystem.
  • Till stora delar nytt rörsystem.

Kvarteret Residenset är beläget inom vallgraven i centrala Göteborg, vid Stora hamnkanalens mynning mot Göta älv. Komplexet består av fyra sammanbyggda byggnader från olika tider, en innergård samt en trädgård. Byggnaderna innehåller lokaler för länsstyrelsen och Statens fastighetsverk samt bostad och representationsvåning för landshövdingen. Residenset och Landstatshus A är statliga byggnadsminnen med skyddsföreskrifter för exteriör ochinteriör.

Historia

Residenset byggdes som ett privat stadspalats 1648-50 och är ett av Göteborgs äldsta bevarade hus. Byggherre var den blivande generalguvernören greve och fältmarskalk Lennart Torstensson. Huset övergick i kronans ägo år 1682 och har från år 1700 varit
landshövdingens bostad och kontor. 1851 fick residenset sin nuvarande utformning med en tredje våning efter ritningar av C G Blom Carlsson. Intill Residenset mot Södra Hamngatan uppfördes 1708 det första landskontoret, föregångaren till länsstyrelsen. Sigge Cronstedt ritade den nuvarande förvaltningsbyggnaden, Landstatshus A, 1923. Landstatshuset har byggts till i två etapper, 1942 och 1946, för att rymma länsstyrelsens växande verksamhet. Landstatshus B är ritat av arkitekt Erik Friberger. Hörsalen tillkom mot Stora Badhusgatan
1996, arkitekt Maria Ågren.