• Riddarholmen i Stockholm. Fotograf: Nina Broberg

    Riddarholmen i Stockholm.

Riddarholmens yttre miljö

Statens fastighetsverk (SFV) äger nästan all mark på Riddarholmen, även torg, gator och kajer. Stora delar av marken är i behov av underhåll. Kajerna liksom gatorna längs kajerna har kvar mycket av en utformning från 1960-talet gjord för bilar. Den yttre miljön och tillgängligheten har en stor förbättringspotential. Under de kommande åren planerar SFV att förnya den yttre miljön genom ett antal projekt.

Riddarholmen och dess byggnader är ett landmärke i staden och en symbol för Stockholm. Riddarholmen utgör en fantastisk miljö med mycket stora kulturhistoriska värden. Det gäller så väl de enskilda byggnaderna som stadsdelen i sin helhet. Riddarholmen är en viktig del av stadsmiljön för många i Stockholm och arbetsplats för mer än 1200 personer. Hit kommer också många besökare från såväl Sverige som utlandet.

Södra Riddarholmshamnen

SFV arbetar med upprustning av Södra Riddarholmshamnen. Marken kommer att läggas om, vi har tagit bort asfalten från 1960-talets och kommer att ersätta den med sten. Vi skapar ett trevligt och tillgängligt promenadstråk från södra entrén till Riddarholmen längs kajen. Förutom den nya markbeläggningen gör vi om belysningen och sätter upp nya bänkar längs med kajen. Bänkarna är tillverkade av ek från Visingsö. Ekarna planterades på 1800-talet för att kunna användas till skeppsbyggen, men nu blir några av ekarna bänkar på Riddarholmen istället. Vi gör också iordning marken för ett kafé samt bygger nya offentliga toaletter.

Båtar, bilar, bussar och cyklar


I projektet disponerar vi om både kajer och parkeringar till förmån för gångtrafikanter. Vi tar bort parkeringsplatserna längs kajerna för att lämna kajerna öppna för gångtrafikanter. Turistbussar kommer inte heller att kunna parkera längs med kajen utan erbjuds tillfälliga uppställningsplatser vid Södra gymnasiehuset. Det kommer även fortsättningsvis att vara förbjudet med tomgångskörning här. Vid kajen nära tunnelbanan skapar vi kajplatser för pendelbåtar. Här bygger SFV ett ställverk så att miljövänliga el-båtar ska kunna snabbladdas. Det är en bra plats för båtar från Mälaren att lägga till vid, det finns möjlighet att enkelt byta till tunnelbana eller fortsätta resan till fots. Cykelparkeringen förbättras också på Riddarholmen, vi bygger fler låsbara cykelställ.

Wrangelska trappan


2014 påbörjade SFV renovering av trappan på baksidan av Wrangeska palatset. Under nedmonteringen upptäcktes intressanta fynd och en arkeologisk utgrävning gjordes. Under våren 2016 slutförs projektet. Det stora trädet, vars rotsystem skadade trappan, är nu borttaget men ett nytt träd och buskar kommer att planteras. Det tar några år innan det har växt till sig.

Renovering av trappan vid Överkommissariens hus

Trappan vid Överkommissariens hus på väg ned mot Södra Riddarholmshamnen är i dåligt skick och behöver renoveras. Nu lagar SFV murarna och ser över takavvattningarna. SFV kommer också att se över planteringarna och belysningen för att göra så att trappan blir en tryggare plats. Det blir fler armaturer och större ytor som blir belysta. Det gäller inte enbart här utan också vid norra och södra hamnen.

Grundförstärkning av Södra gymnasiehuset

Den låga delen av Gymnasiehuset håller på att sätta sig. SFV har utfört undersökningar på platsen och kommer att grundförstärka byggnaden.

Förnyelse av Riddarholmstorget och Birger jarls torg


Statens fastighetsverk (SFV) har också påbörjat programarbete för förnyelse av Riddarholmstorget och Birger jarls torg. Trafikverket kommer inom några år att påbörja ombyggnad av den så kallade Getingmidjan, och då kommer Riddarholmen att påverkas. SFV:s målsättning med Riddarholmstorget är att skapa ett tydligare torg som påverkas mindre av trafiken på Centralbron.

Arkiv- och Tryckerigatan

Arkivgatan är en av de viktiga gångstråk på Riddarholmen som används mest flitigt. Under 2013 lades nya ledningar för fjärrvärme ner i Arkiv- och Tryckerigatan. 2014 återställdes gatorna med stenbeläggning och ny belysning av gammal modell sattes upp.