Namn vid minnesvård

Som en del i minnesvården ska besökarna kunna ta del av namn på personer bosatta i Sverige som miste livet i flodvågskatastrofen 2004. Vid minnesvården kommer det att framgå att 543 personer bosatta i Sverige miste livet men namnen kan bara anges om i det fall de anhöriga har lämnat sitt samtycke till det.

Vi vill nu nå ut till anhöriga till dem som miste sitt liv i katastrofen för att informera om möjligheten att inkludera namn vid minnesvården. Informationen sprids genom annonsering i dagspress och via sociala nätverk. Hjälp oss gärna att sprida informationen.

Anhörigas samtycke krävs

När namn anges på minnesvården blir det en del av en offentlig lista över dem som miste sitt liv, och det kan anses utgöra behandling av känsliga personuppgifter. Därför krävs samtycke av Dig som är anhörig för att namnet ska presenteras vid minnesvården. För att namnet ska finnas med krävs att alla dödsbodelägare är överens om att så skall vara.

Du lämnar samtycke genom att skicka in ifylld och underskriven blankett till

Minnesvård
Statens fastighetsverk
Box 2263
103 16 Stockholm

Namn där godkänt samtycke lämnats senast 15 juni kommer att finnas med på minnesvården vid invigningen. Det finns också möjlighet att lämna samtycke i senare skede. Skicka en blankett per namn som ska vara med.

Blankett för medgivande om namn vid minnesvård

Du kan också maila oss på adress så postar vi blanketten till Dig.

Vilka ska skriva under samtycket?

För att det inte ska råda någon tvekan om att de som är anhöriga vill att ett namn ska finnas med ska alla dödsbodelägare lämna samtycke genom att skriva under blanketten.

Om en dödsbodelägare inte har möjlighet att skriva under kan man ge någon annan fullmakt att skriva under för dennes räkning. Om det inte är möjligt, till exempel om någon i dödsboet inte kan nås eller är oförmögen att skriva under, så förklara det när du skickar in samtycket. Du ansvarar själv för att alla som ingår i dödsboet får möjlighet att skriva under.

Andra berörda

Om Du vet att någon annan än en dödsbodelägare skulle kunna lida men av att namnet finns med, och borde tillfrågas, så ber vi Dig göra oss uppmärksamma på det. Känner Du någon som kanske inte har fått information om minnesvården och frågan om namnen? Vi är tacksamma om du hjälper oss att sprida informationen.

Möjligt att lämna medgivande i senare skede

För den som inte nåtts av information i tid eller som inte hinner ordna ett medgivande innan den 15 juni finns möjlighet att komma in med medgivande senare. Om tiden medger det kommer namnet då läggas till så att det finns med vid invigningen av minnesvården. Om inte, så kommer minnesvården att kompletteras med ytterligare namn efter invigningen. Kompletteringen med ytterligare namn kommer att göras samlat vid några tillfällen så det kan dröja innan det görs.

Om du har lämnat samtycke, men ångrar dig kan du dra tillbaka ditt samtycke, om du gör det senast 15 augusti 2017. SFV kommer inte att informera övriga undertecknare ifall en av dem som skrivit under drar tillbaka sitt samtycke, utan detta måste den göra som drar tillbaka sitt samtycke. Eftersom alla dödsbodelägare ska lämna samtycke så räcker det med att en person drar tillbaka sitt samtycke för att namnet ska utgå.

Vad händer när jag/vi har skickat in samtycket?

Först av allt får du en bekräftelse på att vi har tagit emot samtycket. Därefter kommer vi kontakta Skatteverket för att försäkra oss om att samtliga dödsbodelägare har undertecknat. Om samtycke saknas från någon som ingår i dödsboet, och det inte är tydligt varför denna person inte har undertecknat, kommer vi att återkomma med en fråga till dem som skrivit på.

Till sist sammanställer vi en lista med alla namn. Listan används som underlag till den som ska tillverka minnesvården.