Minnesvård för flodvågskatastrofen 2004

Tio år efter flodvågskatastrofen i Sydostasien beslutade regeringen att upprätta en minnesvård för att hedra minnet av dem som miste livet och skapa en gemensam plats för efterlevande, anhöriga och närstående. Minnesvården kommer att uppföras på Djurgården i Stockholm.

Fem förslag utvalda

Utformningen av minnesvården sker genom en tävling som Statens fastighetsverk och Statens konstråd inledde i januari 2016, i samråd med Sveriges Arkitekter. Av alla de som anmälde intresse att delta valde en jury fem som fick möjlighet att lämna in idéförslag. I januari 2017 offentliggjordes de förslag som tävlar om utformning av minnesvården .

Förslagen visades 13-29 januari på Thielska galleriet i Stockholm, nära den plats där minnesvården ska uppföras.

Under mars 2017 blir det offentligt vilket förslag som vinner. Kontrakterad konstnär utvecklar därefter förslaget i dialog med Statens konstråd och Statens fastighetsverk. Minnesvården ska sedan vara klar 2018.

Läs Statens konstråds pressmeddelande om de fem förslagen.

Namn på omkomna vid minnesvården

Som en del i minnesvården ska besökarna kunna ta del av namn på personer bosatta i Sverige som miste livet i flodvågskatastrofen. Vid minnesvården kommer det att framgå att 543 personer bosatta i Sverige miste livet men namnen kan bara anges om de anhöriga har lämnat sitt samtycke till det. Vi söker därför anhöriga som vill lämna samtycke. Läs mer om hur du som anhörig går till väga för att lämna samtycke.

Synpunkter på tävlingsforslgen

De som ville kunde lämna synpunkter på tävlingsförslagen på Thielska Galleriet eller via mejl till och med den 31 januari till tävlingsfunktionär Jenny Nilsson, En sammanställning av synpunkterna redovisas för tävlingsjuryn.

Om tävlingen

Statens fastighetsverk (SFV) och Statens konstråd arrangerar tävlingen. Tävlingen är en projekttävling enligt kap 14, Lagen om offentlig upphandling (LOU). Första fasen i projekttävlingen var en prekvalificering. Svenska och internationella konstnärer, konstnärsgrupper och konstnärer i samverkan med landskapsarkitekter kunde lämna intresseanmälan fram till 10 mars 2016. I slutet av våren utsåg arrangörerna med hjälp av tävlingens jury fem enskilda konstnärer eller grupper att få utforma var sitt förslag. Tävlingsprogrammet som beskriver förväntningarna på minnesvården och de förutsättningar som gäller för projektet - med hänsyn till platsens värden, budget och tidplan - var klart i augusti. Då hade också beslut tagits att inkludera namn på dem som miste livet i katastrofen i minnesvårdens utformning, för dem vars anhöriga önskar detta. Eftersom det innebar en ändring jämfört med regeringsrapporten blev tävlingsprocessen något fördröjd. Vilka som deltar i tävlingen är hemligt fram till dess att en vinnare är utsedd. Minnesvården ska invigas sommaren 2018.

Film om minnesvården

Utgångspunkter för bedömning

Tävlingsförslagen bedöms av juryn. Den får stöd från olika experter i frågor om bland annat hänsyn till ekologi och genomförbarhet. Utöver det ska den ta hänsyn till viktiga utgångspunkter; Minnesvårdens konstnärliga gestaltning ska vara integrerad i landskapet och utformad för att rymma ett brett spektra av känslor. Minnesvården ska vara en plats inte bara för sorg och kontemplation utan också för glädje och hågkomst. Den ska vara vacker och värdig plats för både kollektiva och individuella minnen. Den ska både fungera som mötesplats och erbjuda enskildhet. Viktiga ledord är värme, hopp och förtröstan.

Konst i samspel med landskapet

Förväntningarna på minnesvårdens gestaltning är höga. En viktig aspekt är önskan om en gestaltning som förhåller sig till och tar tillvara platsens landskapliga kvaliteter. En gestaltning som gör minnesvården till en vacker och värdig plats för social samvaro, snarare än till ett monument. Målet är att verket ska ge plats åt ett brett spektra känslor. Minnesvården ska vara en plats inte bara för sorg och kontemplation utan också för glädje och hågkomst. Nya generationer kommer att förhålla sig till flodvågskatastrofen som ett arv, kanske som en del av sin egen historia. Det är därför viktigt att minnesvården också kan tala till framtiden, med en öppenhet och möjlighet till olika läsningar.

Minnesvårdens placering

Minnesvården kommer att placeras på Södra Djurgården i Stockholm, en del av Nationalstadsparken. Det är ett naturskönt och populärt utflyktsmål nära Stockholms stadskärna. Platsen är en södervänd sluttning med gamla fruktträd i den södra delen. I norr står en lund med grova åldriga ekar och lind. Artrikedomen är påfallande: hassel, körsbär, björk och andra trädslag bidrar till en plats med växlande skönhetsvärden över årstiderna. I väster finns en skyddande liten bergkulle, i öster skymtar Saltsjön mellan träden. Söder om platsen ligger en parkerings- och busshållplats. Förr i tiden var Kungliga Djurgården kunglig jaktmark och på Djurgården finns många kulturhistorisk värdefulla miljöer. Landskapet har använts sedan medeltiden, något man kan avläsa genom kulturpåverkad vegetation och flora.

Ägarskap och skötsel

Minnesvården kommer att ägas av svenska staten. Statens fastighetsverk (SFV) kommer att ansvara för skötsel och underhåll och Kungliga Djurgårdsförvaltningen kommer att sköta växtlighet och mark.